A tisztviselők feladatai


Továbbképzésekkel kapcsolatos feladatok

A tisztviselő legfontosabb feladata az egyéni továbbképzési terv összeállításában való közreműködés, valamint a képzéseken való részvétel és azok sikeres teljesítése.

Az egyéni továbbképzési tervek elkészítéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója (a közigazgatási szerv, kormányzati igazgatási szerv) gondoskodik az éves teljesítményértékelés során. Az egyéni továbbképzési tervben a közigazgatási szerv köteles szerepeltetni mindazon továbbképzéseket, amelyek

  • az adott munkakört/álláshelyet betöltő kormánytisztviselő, köztisztviselő munkaköréhez és fejlesztéséhez szükséges,
  • a Kormány, vagy az ágazati miniszter által kormányzati érdekből elrendel,
  • a kormányzati, vagy ágazati stratégiák végrehajtásához szükséges.

A továbbképzési időszak kezdete, tartalma, megszűnése

A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési kötelezettsége a közigazgatási alapvizsga letételének napjával kezdődik. Amennyiben a tisztviselő a közigazgatási alapvizsga letétele alól mentesül, akkor a továbbképzési kötelezettség a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.

A kormányhivatali kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.

A tisztviselő továbbképzése ún. továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak időtartama négy év, a jelenlegi továbbképzési időszak 2018. január 1-jétől 2021. december 31-éig tart. A kötelező részmunkaidőben foglalkoztatottak továbbképzési időszakát és az általuk teljesítendő tanulmányi pontok számát arányosan kell megállapítani.

A kormányhivatali kormánytisztviselők esetében a munkáltató évente határozza meg a tanulmányi kötelezettséget.

A továbbképzési időszak megszakad, ha a továbbképzésre kötelezett kormánytisztviselő, köztisztviselő jogviszonya megszűnik. A továbbképzési időszak tovább folytatódik és a megszerzett pontokat a tanulmányi pontok teljesítésekor figyelembe kell venni, ha a volt közszolgálati tisztviselő a továbbképzési időszak alatt ismételten közszolgálati jogviszonyt létesít.

A továbbképzési kötelezettséget időarányosan csökkenteni kell, amennyiben a továbbképzésre kötelezett csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj igénybe vétele miatt, vagy egyéb okból három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot vagy táppénz ellátást vesz igénybe, illetve tartós külszolgálatot teljesít.

 

Közigazgatási és titkos ügykezelői vizsgákkal kapcsolatos feladatok

A közigazgatási szakvizsga a közszolgálati továbbképzési rendszer része, melyet a tisztviselő egyéni továbbképzési tervében szerepeltetni szükséges. A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzése 4 éves továbbképzési időszakokban történik. A kormányhivatali kormányzati szolgálati jogviszonyban állók továbbképzése is tervszerűen, egyéni továbbképzési tervek alapján történik, melyet a munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévre határoz meg. A közigazgatási szakvizsgát az egyéni éves továbbképzési tervekben a munkáltató köteles szerepeltetni. A közigazgatási szakvizsgára történő jelentkeztetés kizárólag az elektronikus képzésszervezési felületen történik (Probono rendszer). A vizsgaidőszakra történő jelentkeztetést a munkáltató végzi. A közigazgatási szakvizsgára történő jelentkezés az elektronikus képzésszervezési felületen történik. A vizsgázók kiértesítése és a kapcsolattartás a munkáltatón keresztül történik. Bővebb információ elérhető az NKE KTI honlapján: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/jelentkezes

A közigazgatási alapvizsgára jelentkezés a Probono rendszerben a vizsgaszervező által közzétett vizsgaidőpontra lehetséges. A vizsgázó az illetékes vizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőpontra a Probono rendszeren keresztül jelentkezhet be. A vizsgajelentkezés során a vizsgázónak jeleznie kell a felkészítő konzultáción való részvétel szándékát, amelyhez a munkáltató hozzájárulása szükséges. A konzultációra és vizsgára történő jelentkezés előtt a munkáltatónak rögzítenie kell a jelentkező képzési tervébe a közigazgatási alapvizsgát. Ezzel a lépéssel a munkáltató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tisztviselő jelentkezzen konzultációra, illetve vizsgára. Bővebb információ elérhető az NKE KTI honlapján: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga/jelentkezes

Az ügykezelőt a vizsgaszervező által meghirdetett ügykezelői alapvizsga felkészítő programra és vizsgára a munkáltató jelentkezteti a Probono rendszeren keresztül. Bővebb információ elérhető az NKI KTI honlapján: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/ugykezeloi-alapvizsga/jelentkezes

A titkos ügykezelői vizsga esetén a tisztviselőt a vizsgaszervező által meghirdetett tanfolyamra és vizsgára – a képzés betervezését követően - a munkáltató jelentkezteti a Probono rendszeren keresztül. A képzés betervezése a képzési referens által történik. (Amíg ez nem történik meg, addig nem lehet a képzésre jelentkezni vagy jelentkeztetni.) A tervezéshez, illetve a jelentkezéshez a tisztviselőnek regisztrációval kell rendelkeznie a Probono felületén. . Bővebb információ elérhető az NKI KTI honlapján: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/titkos-ugykezeloi-vizsga/jelentkezes