Tisztviselőknek


Továbbképzések

A közszolgálati tisztviselők meghatározott mennyiségű továbbképzést kötelesek elvégezni a négy éves képzési ciklus alatt. A tisztviselők a képzési kötelezettségüket a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (KTK) által nyilvántartásba vett, illetve minősített továbbképzési programok elvégzésével teljesíthetik.

A továbbképzési programok minősítésével, nyilvántartásával, a közszolgálati programok fejlesztésével, az oktatók, tutorok, szakértők, trénerek és egyéb közreműködők felkészítésével, nyilvántartásával, valamint a minősített továbbképzések teljes körű minőségbiztosításával az Intézet Minőségbiztosítási Osztálya foglalkozik.

Közigazgatási vizsgák

Az Egyetem szerepköre a közszolgálati vizsgarendszer működtetésében két pillérre épül: a központi közigazgatási szervek tisztviselői számára vizsgaszervezői feladatokat is ellát, valamint a közszolgálati vizsgarendszer tartalmi, módszertani és képzésmenedzsment funkciónak fejlesztését országosan biztosítja. A tisztviselők közigazgatási vizsgákra felkészítését szolgáló tananyag, prezentációs készlet, írásbeli vizsgakérdések fejlesztésében ki kell dolgozni a hatályosítást biztosító monitoring rendszert. A közigazgatási vizsgákra történő felkészítések és vizsgák szervezését országosan egységes minőségbiztosítási követelmények mentén kell megvalósítani, ezáltal megteremtve az egységes folyamatszabályozás rendszerét, információkat nyerve a folyamatok továbbfejlesztésének igényére. A képzési és vizsgáztatási módszertan teljes megújítására a közszolgálati vizsgák esetében is szükség van. A közigazgatási vizsgákkal kapcsolatos feladatokat a Továbbképzés-szervezési Iroda látja el.

Átképzés és szakirányú továbbképzés

Az NKE KTI Továbbképzés-szervezési Iroda szervezi a több féléves szakirányú továbbképzéseket, amelyeken nemcsak tisztviselők, hanem - az egyes szakok képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott előképzettség birtokában - akár közszolgálati jogviszony hiányában is bárki részt vehet. Ezzel együtt a hallgatók döntő többsége a közszolgálatból kerül ki, legnagyobb hányaduk épp azon a szakterületen kívánt speciális ismereteket szerezni intézményünkben, ahol sikerült elhelyezkednie. Más részük egy jövőbeni szakterület, illetve munkáltató-váltás reményében érkezik, megint mások pedig az alapképzés teljesítését követően, még közszolgálati jogviszony létesítése előtt. A szakirányú továbbképzési szakok célja, hogy a hallgatók bizonyos szűkebb közszolgálati területeken széles horizontú, multidiszciplináris, elmélyült ismereteket szerezzenek. 

A szakirányú továbbképzések fejlesztésének irányait meghatározza azok helye a közigazgatási képesítési és munkaköri rendszerben. A közigazgatásban egy-egy munkakör tekintetében megjelenik a szakirányú továbbképzés munkaköri feltételként, ugyanakkor az ebben a formában megvalósuló képzések, valamint a munkakörök újratervezése szükségessé fogja tenni további szakirányú továbbképzések képesítési követelményként történő fokozatos bevezetését.

A Továbbképzés-szervezési Iroda összehangolja a képzések tervezési feladatait, közreműködik a képzések megszervezésében és lebonyolításában, továbbá adminisztrációs, oktatásszervezési és hallgatói szolgáltatás-szervezési feladatokat lát el.

A jelentkezés és a felvétel feltételei: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél, illetve főiskolai, egyetemi végzettség. Az Egyetem a szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés tekintetében jelentkezésenként 7.000 Ft intézményi eljárási díjat állapít meg.