Képzéseink


Közszolgálati tisztviselői továbbképzések

A továbbképzési programoknak két fő csoportja van:

 • Közszolgálati továbbképzés: általános közigazgatási, vezetői, idegennyelvi, közigazgatási szakvizsgára felkészülést szolgáló, valamint szakmai ismereteket nyújtó képzés, amelynek fejlesztéséről és megvalósításáról kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik.
 • Belső továbbképzés: a kormányzati igazgatási szerv, a közigazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által folytatott szakmai továbbképzés, amely speciális intézményi vagy munkaköri vagy álláshellyel összefüggő feladatokhoz szükséges ismereteket, illetve képességeket közvetít.

 

A közszolgálati továbbképzéseknek tartalmuk alapján három típusa van:

 • általános közigazgatási ismereteket nyújtó képzési programok (ebbe a körbe sorolható a közigazgatási szakvizsga is),
 • közigazgatási vezetőknek szóló vezetőképzési programok,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladatkörébe tartozó szakmai képzési programok (hivatásetikai és integritás tárgyú képzési programok, információbiztonsági képzések, stb.).

A minősített továbbképzési programok programjegyzékre kerüléséről a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium vagy a Kormányhivatali Kormánytisztviselői Továbbképzési Kollégium dönt.

A belső képzések nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dönt, kivéve a területi kormányzati igazgatási szervek belső képzéseit, amelyek esetében a programok jóváhagyása az adott szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint történik.

A képzések teljesítésének feltétele, hogy a képzés szerepeljen a tisztviselő éves képzési tervében. A Probono-rendszerben regisztrált tisztviselő a Probono elektronikus felületén keresztül tud jelentkezni a képzési tervében szereplő képzés meghirdetett eseményére.

 

A közszolgálati továbbképzések képzési formáját tekintve e-learning, jelenléti és blended learning típusú képzéseket különböztetünk meg, amelyeket az alábbiakban ismertetünk:

 • Az e-learning típusú képzések

Az NKE közszolgálati továbbképzési programkínálatának jelentős részét az e-learning típusú képzések teszik ki.

Az e-learning képzések tekintetében 2016-tól új módszertani megközelítésre tértünk át, amelynek eredményeképpen a képzések nem a tételes tárgyi ismeretek mechanikus átadására, hanem a résztvevők hatékony egyéni fejlesztésére koncentrálnak, miközben a kreatív tanulás élményét nyújtják. Az új módszertanok alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy az elkészült tananyag célzottan fejlessze mind a résztvevők tanulási képességeit és a személyes kompetenciáik helyes önértékelését, mind pedig problémamegoldó-készségüket. A módszertani megújítás legnagyobb mértékben a továbbképzési programok két elemét érintette:

 • az oktatási tartalmak elméleti komponensét képező e-tananyagokat, és
 • az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességét fejlesztő e-learning gyakorlati programelemeket.

Az új e-learning tananyagok fő típusai: video-prezentációs e-tananyag, komplex e-tananyag, oktatófilm.
Az új fejlesztésű e-learning képzések nagy része gyakorlati programelemmel egészült ki, ezáltal fejlesztve a tisztviselők szakmai kompetenciáit, és problémafelismerő, problémamegoldó képességüket is. A gyakorlati e-learning programelem esettanulmány, illetve átfogó kérdés feldolgozását jelenti tutorálással, vagy önálló interaktív feladatmegoldást tutori közreműködés nélkül.

 • Tutorált e-learning képzések

A tutorálás olyan egyéni vagy csoportos formában igénybe vehető tanulástámogatási szolgáltatási forma, amely tutori közreműködéssel a digitális környezetben való tananyag-feldolgozást és megértést segíti, a tanulás során lehetővé teszi az azonnali reagálásokat és visszacsatolásokat, valamint az elsajátított ismeretek közvetlen ellenőrzését.

A tutorálási időszakban a tutor folyamatos szakmai támogatást biztosít a tanuló számára, így a tanuló a tutor közvetlen segítségével választ kaphat valamennyi, a tanulás közben felmerülő kérdésére.

A tutorálás lehet egyéni vagy csoportos.

 • Egyéni tutorálás során esettanulmány feldolgozása történik.  A virtuális tanulócsoport tagjai nem látják egymás megoldásait, felvetéseit, a tanuló csak a tutorral kommunikál.
 • Csoportos tutorálás esetén a csoport munkafelülete az üzenőfal, amelyet mind a tutor, mind a csoport tagjai elérnek. Oda üzeneteket, hozzászólásokat írhatnak, ezzel biztosítva a közösségi tanulás lehetőségét. A csoportos tutorálás során a tanulók az e-learning tananyaghoz kapcsolódó orientáló kérdésre és egy úgynevezett átfogó kérdésre adnak választ.
 • Az önálló interaktív feladatmegoldás

Az önálló interaktív feladatmegoldás tutori közreműködés nélkül megvalósuló gyakorlati e-programelem. Olyan ismeretellenőrzési (vagy mérő) módszer, ahol az egyes kérdések elgondolkodtatóak, tehát nemcsak tisztán elméleti ismereteknek, tudásnak, hanem – bizonyos keretek között – az ismeretek alkalmazásának (készségeknek, képességeknek) a mérésére is alkalmasak.

Minden feladathoz külön előre megfogalmazott válasz tartozik, vagyis mind a jó, mind a rossz megoldás bejelölése esetén a tanuló részletes, indoklás jellegű visszajelzést kap az általa alkalmazott gondolatmenetre.

 • Jelenléti képzések

Az NKE jelenléti képzései közszolgálati továbbképzési programok, melyek jellemzően szakmai ismereteket nyújtó (például hivatásetikai és integritás tárgyú, illetve idegen nyelvi) képzések.

A jelenléti képzések között vannak frontális, nagy létszámú konferencia jellegű előadások, valamint esettanulmányok feldolgozására, résztvevői kérdésekre épülő kiscsoportos képzések, konzultációk vagy a gyakorlatban kiválóan alkalmazható tudást nyújtó tréningek.

 • Blended learning képzések

A blended learning típusú képzések jelenléti képzéssel kiegészített e-learning képzések, amelyeknek során a tisztviselők az önálló tanulással elsajátítható e-learning tananyag megismerése után jelenléti képzésen vesznek részt, amely leggyakrabban tréning, vagy konzultáció. A jelenléti konzultáció során az e-learning tananyaghoz kapcsolódó esettanulmányok, gyakorlati példák feldolgozása történik meg, illetve a tisztviselőkben felmerült kérdések közös, csoportmunka jellegű feldolgozására, megvitatására kerül sor az oktató vezetésével.

Továbbképzésekkel kapcsolatos további információ elérhető honlapunkon a Közszolgálati továbbképzések / Továbbképzések menüpontban: https://kti.uni-nke.hu/kozszolgalati-tovabbkepzesek/tovabbkepzesek/kepzestipusok

Az aktuális továbbképzési kínálat elérhető az új Probono felület Katalógus menüpontjában:

https://probono.uni-nke.hu/katalogus/nyitolap

 

Közigazgatási és titkos ügykezelői vizsgák

A közigazgatásban foglalkoztatott köz- illetve kormánytisztviselők a közszolgálati életpályájuk során a jogszabályban meghatározott módon jogosultak előmenetelre. Jogszabályban meghatározott besorolási fokozatba lépéshez, vagy az álláshely betöltéséhez szükséges azonban, hogy a tisztviselő a számára előírt képzéseket vagy vizsgákat teljesítse.

A közigazgatási alapvizsgára való felkészülés során az eltérő iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők megszerzik a munkájuk mindennapi ellátásához szükséges általános közigazgatási alapismereteket.

A közigazgatási szakvizsga célja, hogy a tisztviselők olyan általános közigazgatási ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában alkalmassá válnak a közhatalmi típusú döntések törvényes előkészítésére, illetve meghozatalára.

Ügykezelői alapvizsgát az ügykezelői jogviszonyban foglalkoztatottaknak kell teljesíteniük.

Titkos ügykezelői vizsga letétele a titkos ügykezelői kinevezés egyik feltétele, melynek során a minősített adatvédelmi ismeretekből kell számot adnia a vizsgázónak. (Erre a vizsgatípusra nemcsak közszolgálati tisztviselők, hanem közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszonyban állók, továbbá minősített adatot kezelő gazdálkodó szervezeteknél alkalmazott munkavállalók is jelentkezhetnek.)

Az NKE szerepköre a közigazgatási vizsgarendszer működtetésében két pillérre épül: egyrészt országosan biztosítja a közszolgálati vizsgarendszer tartalmi, módszertani és képzésmenedzsment funkciónak, valamint a tisztviselők közigazgatási vizsgákra felkészítését szolgáló tananyag, prezentációs készlet, írásbeli vizsgakérdések fejlesztését és hatályosítását; másrészt a központi közigazgatási szervek tisztviselői számára vizsgaszervezői feladatokat lát el. A közigazgatási vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat a Közigazgatási Továbbképzési Intézeten belül a Továbbképzés-szervezési Iroda Képzésszervezési Osztálya látja el.

A közigazgatási és titkos ügykezelői vizsgákkal kapcsolatos további információ elérhető honlapunkon a Közigazgatási vizsgák menüpontban: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/altalanos-informaciok

 

Szakirányú továbbképzési szakok

A szakirányú továbbképzési szakok célja, hogy a hallgatók bizonyos szűkebb közszolgálati területeken széles horizontú, multidiszciplináris, elmélyült ismereteket szerezzenek. A szakirányú továbbképzési szakok elvégzése azoknak ajánlott, akik már rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, de frissíteni, bővíteni szeretnék ismereteiket, képességeiket, illetve a szakterületükön belül szeretnének egy-egy speciális területen további tanulmányokat folytatni. A szakirányú továbbképzés egyaránt szolgálja a munkaerőpiacra való bekerülést, visszakerülést, illetve a munkaerőpiac jobb pozícióinak elérését.

A meglévő szakirányú továbbképzési szakok egy része nyitott képzésként kerül meghirdetésre, azaz évről-évre nyitva áll annak lehetősége, hogy az egyes szakok Képzési Programjában meghatározott előképzettség, feltétel teljesülése esetén, akár közszolgálati jogviszony hiányában is bárki részt vehessen a képzéseken. Ezzel együtt a hallgatók döntő többsége a közszolgálatból érkezik, legnagyobb hányaduk épp azon a szakterületen kíván speciális ismereteket szerezni intézményünkben, ahol sikerült elhelyezkednie. A hallgatók egy része viszont egy jövőbeni szakterület megismerésének reményében érkezik, esetenként az alapképzés teljesítését követően, még közszolgálati jogviszony létesítése előtt.

A szakirányú továbbképzési szakok másik része zárt beiskolázású, azaz a képzéseken a közigazgatási szervek által kiválasztott, meghatározott munkaköröket betöltő, a jogszabályokban rögzített jelentkezési feltételeknek megfelelő Kollégák vehetnek részt.

A szakirányú továbbképzési szakok szervezésével kapcsolatos feladatokat a KTI Továbbképzés-szervezési Iroda Szakirányú Továbbképzési Osztálya látja el.

A szakirányú továbbképzési szakokkal kapcsolatos további információ elérhető honlapunkon a Szakirányú továbbképzések menüpontban:

https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/altalanos-tudnivalok-valamint-a-jelentkezessel-kapcsolatos-informaciok

 

A képzések teljesítésével, a képzési programokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen tartalmi kérdés, észrevétel esetén forduljanak bizalommal a Közigazgatási Továbbképzési Intézet ügyfélszolgálatának munkatársaihoz a tovabbkepzes@uni-nke.hu központi e-mail címen, illetve a 06 (1) 432-9030-as telefonszámon (1-es gomb).