Adatvédelmi Tájékoztató


Adatvédelmi Tájékoztató

a központi oktatásinformatikai rendszer felhasználói számára

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete –az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján

Az Ön személyes adatait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.) (a továbbiakban: NKE) által fenntartott, központi oktatásinformatikai rendszer (a továbbiakban: Probono rendszer) működtetése során használjuk fel az alábbiak szerint:

Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az NKE különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), rendelkezéseit.

I. Adatkezelés célja

 1.  a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet), a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet), az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet), a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet), valamint az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet) foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint a Probono rendszer által kínált egyéb képzések, belső képzések, az oktatók pályáztatásának és képzésének lebonyolítása,
 2. a Probono rendszer működtetésének, a Probono rendszer által kínált képzések és vizsgák lebonyolításának elősegítése, valamint oktatói-szakértői adatbázis működtetése,
 3. a Probono rendszer működése során a felhasználó, illetve a munkáltatója által átadott, illetve a továbbképzés vagy a vizsga teljesítése során keletkező személyes adatok kezelése.

II. Adatkezelés jogalapja

 1. Az adatkezelés folyamata a GDPR, illetve az Infotv. alapján történik.
 2. A személyes adat akkor kezelhető, ha
  1.  ha az érintett ahhoz hozzájárulását adta [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja] vagy
  2.  jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja] (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

III. Milyen adatokat kezelünk?

 1. A tisztviselők és az egyéb résztvevők adatainak közigazgatási és ügykezelői alapvizsgával, valamint a közigazgatási szakvizsgával kapcsolatos kezelése
  1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 183. § (2) bekezdése alapján
   1. a vizsgázó természetes személyazonosító adatait,
   2. a vizsgázó munkáltatójára vonatkozó adatait,
   3. a vizsgajegyzőkönyvben foglalt adatokat,
   4. a vizsgabizonyítvány számát, keltét,
   5. a vizsga teljesítéséhez szükséges adatokat
  2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése alapján természetes személyazonosító adat a polgár
   1. családi és utóneve, születési családi és utóneve,
   2. születési helye,
   3. születési ideje és
   4. anyja születési családi és utóneve.
  3. Az 1.1 pont e) pontja szerinti, vizsga teljesítéséhez szükséges adatok a következők:
   1. a tisztviselő és egyéb résztvevő által már elvégzett képzések tényével, illetve a végzettségének szintjével kapcsolatos adatok,
   2. a tisztviselő és egyéb résztvevő elektronikus levélcíme,
   3. a tisztviselő és egyéb résztvevő munkáltatójának adatai,
   4. a tisztviselő és egyéb résztvevő soron következő vizsgáival kapcsolatos adatok,
   5. a 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet mellékletében és annak függelékeiben meghatározott vizsgajegyzőkönyv elkészítéséhez, bizonyítvány kiállításához és a vizsganyilvántartó könyv vezetéséhez szükséges adatok (születési családi és utónév, anyja neve, születési hely és időpont, munkáltató neve, címe, vizsga időpontja, minősítése, bizonyítványszám, vizsgaszervező neve)
 2. A tisztviselők adatainak a közszolgálati tisztviselők továbbképzésével kapcsolatos kezelése
  1. A Kttv. 80. §-a az alábbiak szerint rendelkezik tisztviselők továbbképzéséről. A Kttv. 80. § (2) bekezdése szerint a továbbképzést - kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja.
  2. A Kttv. 183. § (3) bekezdése alapján a továbbképzést szervező a továbbképzés lebonyolításával kapcsolatban a következő adatok körét tartja nyilván, illetve kezeli
  3. a résztvevő természetes személyazonosító adatait,
  4. a résztvevő munkáltatójára vonatkozó adatait,
  5. a továbbképzés teljesítéséhez szükséges adatokat.
  6.  A továbbképzés teljesítéséhez szükséges adatok a következők:
  7.  a tisztviselő a 1.2 és 1.3 pontokban felsorolt adatai,
  8. a tisztviselő esetében a végzettség tényére és szintjére, közigazgatási vagy ügykezelői alapvizsga, illetve szakvizsga meglétére vonatkozó adatok,
  9. a tisztviselő által teljesített közszolgálati továbbképzésekre és vezetőképzésekre vonatkozó adatok (képzési tervben szereplő, - egyéb résztvevők esetén azon kívüli, illetve teljesített továbbképzési programok, teljesítés módja, időpontja, eredménye vagy eredménytelensége.
 3. A tisztviselők adatainak állami tisztviselők továbbképzésével kapcsolatos kezelése
  1. Az NKE az Áttv. 4. § b) és d) pontjában meghatározott képzések, valamint a kormányablak ügyintézői képzés lebonyolításával kapcsolatban a következő adatok körét tartja nyilván, illetve kezeli:
  2. a résztvevő természetes személyazonosító adatait,
  3. a résztvevő munkáltatójára vonatkozó adatait,
  4. a továbbképzés teljesítéséhez szükséges adatokat,
  5. a teljesített továbbképzés eredményeit.
 4. A tisztviselők és egyéb résztvevők adatainak Probono rendszeren kínált egyéb – kötelező adatkezelés hatálya alá nem tartozó - képzésekre vonatkozó kezelése
  1. Az egyéb képzésekre jelentkező tisztviselők és egyéb résztvevők, valamint a továbbképzésre jelentkező egyéb résztvevők adatainak kezelése az érintett tisztviselők és egyéb résztvevők hozzájárulásával történik. Amennyiben a hozzájárulást a tisztviselő, illetve egyéb résztvevő megtagadja, úgy a Probono rendszeren további képzésen nem tud részt venni.
  2.  Az NKE által az egyéb képzések szervezése és lebonyolítása érdekében kezelt adatok a következők
  3. a vizsgázó/képzés résztvevőjének természetes személyazonosító adatai,
  4. a vizsgázó/képzés résztvevőjének munkáltatójára vonatkozó adatai,
  5. a vizsgázó/képzés résztvevőjének lakcíme,
  6. a vizsgázó/képzés résztvevőjének végzettsége, beosztása, neme, életkora,
  7. a vizsgázó/képzés résztvevőjének e-mail címe és amennyiben a felhasználó megadja, akkor telefonszáma
 5. A Probono rendszer működtetésében résztvevő felhasználók adatainak kezelése
  1. A Probono rendszer működtetésében résztvevő felhasználók a Probono rendszeren történő regisztrációjukkal önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat az adatkezelő a jelen tájékoztató szerint kezelje
  2. A Probono rendszer működtetésében résztvevő felhasználók NKE által kezelt adatai a következők:
  3. a felhasználók személyazonosító adatai,
  4. a felhasználók munkáltatójára vonatkozó adatai,
  5. a felhasználók e-mail címe, telefonszáma, beosztása, végzettsége és neme,
  6. az oktató, tutor, Tréner NKE által vezetett névjegyzékben szereplő adatai (név, születési hely és idő, e-mail cím, munkáltató megnevezése, szakmai tapasztalat megnevezése, oktatói, tutori, tréneri közreműködés által érintett szakterületek megnevezése, oktatói, tutori, tréneri közreműködés időbeli hatálya, kapott, illetve teljesített oktatói, tutori, tréneri feladat ellátásának időpontja, helyszíne, érintett továbbképzési program megnevezése, óraszáma),
  7. a programminősítési szakértő NKE által vezetett névjegyzékben szereplő adatai (név, születési hely és idő, e-mail cím, munkáltató megnevezése, szakmai tapasztalat megnevezése, programminősítési szakértői közreműködés által érintett szakterületek megnevezése, programminősítési szakértői közreműködés időbeli hatálya, kapott, illetve teljesített programminősítési szakértői feladat ellátásának időpontja, minősített továbbképzési program megnevezése.

IV. Meddig kezelik az Ön adatait?

 1. Általános szabályok
  1. A III. részben megjelölt 1, 2, 3. pont szerinti adatok tekintetében kötelező adatkezelés a kötelező adatkezelést előíró, a jelen tájékoztatóban meghatározott, az NKE-t adatkezelésre felhatalmazó jogszabályok hatálya alatt áll fenn.
  2. A 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja alapján a közigazgatási alapvizsga vizsgajegyzőkönyve nem selejtezhető. Tekintettel erre a vizsgajegyzőkönyvben foglalt személyes adatok elektronikus kezelése - a jegyzőkönyvek tartalmának rekonstruálhatósága érdekében - a vizsgajegyzőkönyvek kötelező megőrzésének ideje alatt fennáll.
  3. A 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja alapján az ügykezelői alapvizsga vizsgajegyzőkönyve és a vizsganyilvántartó könyv nem selejtezhető, tekintettel erre a vizsgajegyzőkönyvben és a vizsganyilvántartó könyvben foglalt személyes adatok elektronikus kezelése - az okiratok tartalmának rekonstruálhatósága érdekében - a vizsgajegyzőkönyvek kötelező megőrzésének ideje alatt fennáll.
  4. A 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 21. § (11) bekezdése alapján az elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány pótlására - a vizsgajegyzőkönyv alapján - a vizsgaszervező hiteles bizonyítvány másodlatot állít ki. Tekintettel erre a bizonyítvány kiállításához szükséges személyes adatok elektronikus kezelése a jelen pont szerinti okirat kiállítási kötelezettség tartama alatt fennáll.
  5. Amennyiben a tisztviselő vagy az egyéb résztvevő által igénybe vett képzés anyagi finanszírozása Európai Uniós forrásból, pályázati projekt keretében valósul meg, a finanszírozási/támogatási szerződésben megjelölt fenntartási és/vagy okirat-őrzési kötelezettség tartama alatt az adatkezelés folyamatos, a támogatási/finanszírozási szerződésben megjelölt adatkörre vonatkozóan.
  6. Amennyiben a tisztviselő vagy az egyéb résztvevő és az NKE között külön jogviszony is létrejön, úgy a tisztviselő, illetve az egyéb résztvevő adatai ezen jogviszonyra vonatkozó egyedi szabályok alapján, az NKE erre vonatkozó külön szabályzata szerint kerülnek kezelésre.
  7. Amennyiben a tisztviselő és a programtulajdonos között külön jogviszony is létrejön, úgy a tisztviselő adatai a programtulajdonos által meghatározott egyedi szabályok alapján, a programtulajdonos erre vonatkozó külön szabályzata szerint kerülnek kezelésre.
 2. Egyéb kötelező adatkezelés hatálya alá nem tartozó képzésekre vonatkozó adatok kezelésének időtartama
  1. A tisztviselő, illetve az egyéb résztvevő a regisztrációját egyoldalú nyilatkozatával bármikor jogosult megszüntetni a jelen tájékoztató VII. pontjában feltüntetett elektronikus címre írt elektronikus üzenettel. Az adatkezelő ebben az esetben a regisztrációt köteles – az elektronikus üzenet kézbesítését követően haladéktalanul –, de legkésőbb 8 munkanapon belül megszüntetni.
  2. A regisztráció az 1. pont szerinti megszüntetése csak az NKE és a felhasználó között létrejött képzési szerződés egyidejű megszüntetésével lehetséges.
  3. Az 1. pont szerinti megszüntetés hiányában az adatkezelő a felhasználó adatait a regisztrációt és/vagy a képzési szerződés megkötését és/vagy a képzési szerződés megszűnését és/vagy a képzés tényleges megkezdését és/vagy a képzés lezáró vizsgát követő 5 évig őrzi.
  4. Amennyiben a tisztviselő vagy az egyéb résztvevő által igénybe vett képzés anyagi finanszírozása Európai Uniós forrásból, pályázati projekt keretében valósul meg, a finanszírozási/támogatási szerződésben megjelölt fenntartási és/vagy okirat-őrzési kötelezettség tartama alatt az adatkezelés folyamatos, a támogatási/finanszírozási szerződésben megjelölt adatkörre vonatkozóan.
  5. Amennyiben a tisztviselő vagy az egyéb résztvevő és az NKE között a képzési szerződés megkötésével külön jogviszony is létrejön, úgy a tisztviselő, illetve az egyéb résztvevő adatai az ezen jogviszonyra vonatkozó egyedi szabályok alapján, az NKE erre vonatkozó külön szabályzata szerint kerülnek kezelésre.
  6. Amennyiben a tisztviselő vagy az egyéb résztvevő által elvégzett egyéb képzés teljesítését bizonyítvány tanúsítja, úgy a bizonyítvány kiállításához szükséges személyes adatok elektronikus kezelése az okirat kiállítási kötelezettség tartama alatt fennáll.
 3. A Probono rendszer működtetésében résztvevő felhasználók adatai kezelésének időtartama
  1. Az adatkezelő
   1. az adminisztrátor, a képzésszervező, az NKE VTKK ügyintéző (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ ügyintézője), a tutor, a tréner, a programminősítési szakértő, az oktató és a vizsgáztató adatait az érintett felhasználó NKE-vel fennálló munkaviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának megszűnéséig, illetve a Probono rendszerrel kapcsolatos munkaköri kötelezettségeinek megszűnéséig,
   2. a képzési referens adatait a képzési referens munkáltatójával fennálló munkaviszonyának megszűnéséig, illetve a Probono rendszerrel kapcsolatos munkaköri kötelezettségeinek megszűnéséig,
   3. a vizsgabiztos adatait a vizsgabiztos megbízatásának időtartamáig,
   4. a vizsgaszervező adatait vizsgaszervező szervezettel fennálló munkaviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának megszűnéséig, illetve a Probono rendszerrel kapcsolatos munkaköri kötelezettségeinek megszűnéséig őrzi.
  2. A Probono rendszer működtetésében résztvevő felhasználó, illetve munkáltatója az (1) bekezdésben felsorolt esetekben a regisztrációja megszüntetésével, illetve a jelen tájékoztató VII. pontjában feltüntetett elektronikus levélcímre írt elektronikus üzenettel kérheti a rá vonatkozó adatkezelés megszüntetését.
  3. Amennyiben a felhasználó munkavégzésének finanszírozása Európai Uniós forrásból, pályázati projekt keretében valósul meg, a finanszírozási/támogatási szerződésben megjelölt fenntartási és/vagy okirat-őrzési kötelezettség tartama alatt az adatkezelés folyamatos, a támogatási/finanszírozási szerződésben megjelölt adatkörre vonatkozóan.
  4. Amennyiben a jelen tájékoztató IV. rész 4.1 pont 2-5. pontjaiban, valamint a jelen tájékoztató IV. rész 4.2 pont 4. és 6. bekezdéseiben foglalt, nem selejtezhető vizsgajegyzőkönyvek, vizsgabizonyítványok, pályázati elszámoláshoz szükséges okiratok a felhasználó személyes adatait tartalmazzák, úgy az adatkezelés ezen adatokra vonatkozóan a jelen tájékoztató IV. rész. 4.1 pont 2-5. pontjai szerint folyik.
  5. Amennyiben a felhasználó és az NKE között munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony is létrejön, úgy felhasználó adatai az adott jogviszonyra vonatkozó egyedi szabályok alapján, az NKE erre vonatkozó külön szabályzata szerint kerülnek kezelésre.

V. Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

 1. Az Ön adataihoz az Adatkezelőnek a Probono rendszer és képzések működtetésében résztvevő munkatársai, valamint az Adatfeldolgozónak a Probono rendszer működtetésével kapcsolatban foglalkoztatott alkalmazottai férnek hozzá.
 2. Az Adatfeldolgozó a Probono rendszer működtetésében közreműködő, az NKE által megbízott Apertus Nonprofit Kft. (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 5.) informatikai szakvállalkozás.
 3. A GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltak figyelembevételével, az adatok harmadik országba történő továbbítására nem kerül sor.
 4. A Probono rendszer nyilvántartásához – az eljárásban indokolt mértékig – jogosult hozzáférni:
  1. az NKE rektora,
  2. meghatározott körben a rektor által feljogosított, NKE-nél alkalmazásban álló személy, így különösen az NKE ÁKK VTKK vezetője és az NKE ÁKK VTKK munkatársai munkaköri feladataik ellátása kapcsán,
  3. feladatkörükben a Probono rendszer működtetésében résztvevő a jelen tájékoztató III. fejezet 5. pontban meghatározott felhasználók,
  4. saját adatai tekintetében a felhasználó,
  5. a tisztviselő adatai tekintetében a tisztviselő hozzájárulása alapján a tisztviselő munkáltatója,
  6. amennyiben a tisztviselő vagy az egyéb résztvevő által igénybe vett képzés anyagi finanszírozása Európai Uniós forrásból, pályázati projekt keretében valósul meg, a finanszírozási/támogatási szerződésben megjelölt, támogatást folyósító vagy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult szerv, kizárólag az ellenőrzéshez, elszámoláshoz szükséges mértékig az elszámoláshoz szükséges adatok tekintetében,
  7. feladatkörében eljárva a Kttv. 6. § 31. pontjában meghatározott személyügyi központ, amely a Kttv. 183. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az államigazgatási szervek kormánytisztviselőinek képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával összefüggő nyilvántartást működteti. (A személyügyi központ nyilvántartásába a Kttv. 182. § (5) bekezdésében felsoroltak nyerhetnek betekintést.

VI. Kérheti-e Ön adataihoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását?

 1. A felhasználó az adatkezelés bármely szakaszában a jelen tájékoztató VII. pontjában megjelölt elérhetőségeken, írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 2. Az NKE a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
 3. Az NKE zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 4. Az NKE megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 5. Az NKE a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 6. Az NKE a felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
 7. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll az NKE rendelkezésére. Amennyiben az NKE a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 8. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.

VII. Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogait?

 1. Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu email címen jelezze felénk. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.
 2. Adatkezelő adatai:
  Levelezési cím: Nemzeti Közszolgálati Egyetem: (1083 Budapest, Ludovika tér 2.),
  E-mail: tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu
  Telefonszám: 06 (1) 432-9000/20358 mellék; 20360 mellék; 20366 mellék; 20373 mellék
  Telefonos ügyfélszolgálat: hétfőtől-csütörtökig 9:00-12:00 óra, illetve 13:00-16:00 óra között; pénteken: 9:00-13:00 óra között
  Adatkezelő képviselőjének neve és annak elérhetősége: dr. Pap Judit, pap.judit@uni-nke.hu, 06 (1) 432-9000/ 20310 mellék
  Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Téglásiné dr. Kovács Júlia
  Elérhetősége (cím, e-mail, telefon): 1082 Budapest, Üllői út 82., adatvedelem@uni-nke.hu
 3. Ön emellett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat.
 4. Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről